فایروال سیسکو CISCO FIREWALL

در صورت دستيابی سايرين به سيستم شما، کامپيوتر شما دارای استعداد بمراتب بيشتری در مقابل انواع تهاجمات می باشد.

شما می توانيد با استفاده و نصب يک فايروال، محدوديت لازم در خصوص دستيابی به کامپيوتر و اطلاعات را فراهم نمائيد .

برند های فایروال یا دیوار آتشینی که در حال حاضر در کام کالا ارائه شده است می توان به فایروال سیسکو CISCO FIREWALL و فایروال جونیپر اشاره کرد .